Przedszkole Samorządowe 18 w Kielcach

Przedszkole Samorządowe 18 w Kielcach

Ochrona danych - RODO

Funkcję Inspektora Ochrony Danych
w Przedszkolu Samorządowym nr 18 w Kielcach
pełni Pan Tomasz Olbratowski.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy pod adresem e-mail:
iod@ps18.kielce.eu

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z realizacją wymogów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, zwanym dalej „ Przedszkolem”, jest Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 18 w Kielcach, ul. Malików 3, 25-639 Kielce. W razie pytań dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@ps18.kielce.eu
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych może być konieczne, natomiast podstawę do ich przetwarzania, jak i cel oraz zakres określają:
 • obowiązujące przepisy prawa,
 • zawarta umowa,
 • udzielona zgoda.
 1. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej nam zgody, to podanie danych jest dobrowolne. Wobec tego przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie przez Państwa zgody nie ma wpływu na zgodność z przepisami prawa dotychczasowego przetwarzania, które zostało zrealizowane na podstawie cofniętej zgody.
 2. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:
 • dostępu do danych,
 • kopii danych,
 • żądania sprostowania danych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne,
 • żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), o ile:
  • dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub nie są w inny sposób przetwarzane,
  • cofają Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
  • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
 • ograniczenia przetwarzania, jeśli:
  • kwestionują Państwo prawidłowość danych – wówczas ograniczenie przetwarzania nastąpi na okres, który pozwoli nam sprawdzić prawidłowość danych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych i żądają w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • Przedszkole nie potrzebuje już danych do ustalonego celu, ale Państwo ich potrzebują do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawne podstawy przetwarzania wskazane przez Przedszkole są nadrzędne wobec Państwa podstaw sprzeciwu.
 • przenoszenia danych, jeśli:
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy,
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, która wynika z przetwarzania danych w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Przedszkolu.
 1. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały przekazane. Po tym czasie przetwarzanie będzie miało miejsce przez okres i w zakresie przewidzianym przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Przedszkole, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Przedszkolem a tym podmiotem.
 4. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Przedszkole Samorządowe nr 18
w Kielcach

ul. Malików 3
25-639 Kielce

tel.: 41 367 67 69
e-mail: dyrektor@ps18.kielce.eu

ZOUM Kielce